Śiva Tāṇḍava Stotra of Rāvaṇa. This was the stotra which he recited to obtain the Vaidyanātha Jyotirliñga (a.k.a Baijnāth). Rāvaṇa would have become immortal if that jyotirliñga had reached Śrī Lanka. This is the teaching he gave to attain mokṣa finally at the hands of Lord Rāma. This stotra must be recited in the end of the prayers, meditation or pūjā. Students of the Śiva Purāṇa course (ŚIVA Group of Zoran Radosavljevic, 2010) were taught this stotra recitation by Sarbani Rath.

The detailed translation was given in the old Jyotish Digest. We shall publish it in these pages.

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ १॥
jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale
gale’valambya lambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām |
ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ
cakāra caṇḍatāṇḍavaṁ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1||

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि।
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ २॥
jaṭākaṭāhasaṁbhramabhramannilimpanirjharī-
-vilolavīcivallarīvirājamānamūrdhani |
dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvake
kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṁ mama || 2||

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥ ३॥
dharādharendranaṁdinīvilāsabandhubandhura
sphuraddigantasantatipramodamānamānase |
kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi
kvaciddigambare mano vinodametu vastuni || 3||

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥ ४॥
jaṭābhujaṅgapiṅgalasphuratphaṇāmaṇiprabhā
kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhe |
madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure
mano vinodamadbhutaṁ bibhartu bhūtabhartari || 4||

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः।
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः॥ ५॥
sahasralocanaprabhṛtyaśeṣalekhaśekhara
prasūnadhūlidhoraṇī vidhūsarāṅghripīṭhabhūḥ |
bhujaṅgarājamālayā nibaddhajāṭajūṭaka
śriyai cirāya jāyatāṁ cakorabandhuśekharaḥ || 5||

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
-निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥ ६॥
lalāṭacatvarajvaladdhanañjayasphuliṅgabhā-
-nipītapañcasāyakaṁ namannilimpanāyakam |
sudhāmayūkhalekhayā virājamānaśekharaṁ
mahākapālisampadeśirojaṭālamastu naḥ  || 6||

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके।
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
-प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम॥। ७॥
karālabhālapaṭṭikādhagaddhagaddhagajjvala-
ddhanañjayāhutīkṛtapracaṇḍapañcasāyake |
dharādharendranandinīkucāgracitrapatraka-
-prakalpanaikaśilpini trilocane ratirmama ||| 7||

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्‌-
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः॥ ८॥
navīnameghamaṇḍalī niruddhadurdharasphurat-
kuhūniśīthinītamaḥ prabandhabaddhakandharaḥ |
nilimpanirjharīdharastanotu kṛttisindhuraḥ
kalānidhānabandhuraḥ śriyaṁ jagaddhuraṁdharaḥ || 8||

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
-वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे॥ ९॥
praphullanīlapaṅkajaprapañcakālimaprabhā-
-valambikaṇṭhakandalīruciprabaddhakandharam |
smaracchidaṁ puracchidaṁ bhavacchidaṁ makhacchidaṁ
gajacchidāṁdhakachidaṁ tamaṁtakacchidaṁ bhaje || 9||

अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी
रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम्‌।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे॥ १०॥
akharva sarvamaṅgalākalākadaṁbamañjarī
rasapravāhamādhurī vijṛṁbhaṇāmadhuvratam |
smarāntakaṁ purāntakaṁ bhavāntakaṁ makhāntakaṁ
gajāntakāndhakāntakaṁ tamantakāntakaṁ bhaje || 10||

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
-द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्‌।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः॥ ११॥
jayatvadabhravibhramabhramadbhujaṅgamaśvasa-
-dvinirgamatkramasphuratkarālabhālahavyavāṭ |
dhimiddhimiddhimidhvananmṛdaṅgatuṅgamaṅgala
dhvanikramapravartita pracaṇḍatāṇḍavaḥ śivaḥ || 11||

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
-गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः।
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समप्रवृतिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्॥ १२॥
dṛṣadvicitratalpayorbhujaṅgamauktikasrajor-
-gariṣṭharatnaloṣṭhayoḥ suhṛdvipakṣapakṣayoḥ |
tṛṣṇāravindacakṣuṣoḥ prajāmahīmahendrayoḥ
samapravṛtikaḥ kadā sadāśivaṁ bhajāmyaham || 12||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्‌।
विलोललोचनो ललामभाललग्नकः
शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌॥ १३॥
kadā nilimpanirjharīnikuñjakoṭare vasan
vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥ sthamañjaliṁ vahan |
vilolalocano lalāmabhālalagnakaḥ
śiveti maṁtramuccaran kadā sukhī bhavāmyaham || 13||

इदम्‌ हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम्‌।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम्‌॥ १४॥
idam hi nityamevamuktamuttamottamaṁ stavaṁ
paṭhansmaranbruvannaro viśuddhimetisaṁtatam |
hare gurau subhaktimāśu yāti nānyathā gatiṁ
vimohanaṁ hi dehināṁ suśaṅkarasya ciṁtanam || 14||

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव  सुमुखिं प्रददाति शंभुः॥ १५॥
pūjāvasānasamaye daśavaktragītaṁ yaḥ
śaṁbhupūjanaparaṁ paṭhati pradoṣe |
tasya sthirāṁ rathagajendraturaṅgayuktāṁ
lakṣmīṁ sadaiva  sumukhiṁ pradadāti śaṁbhuḥ || 15||

॥ इति दसवक्रविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं संपूर्णम्‌॥
|| iti dasavakraviracitaṁ śivatāṇḍavastotraṁ saṁpūrṇam ||

SJC USA Annual Conference, 2003 | Venue: West Coast, San Jose, CA, USA
Date: August 20, 2003
There were three handouts and CDs for this workshop. Please feel free to download everything that I share today on Janmastami – in the sweet memory of my Lord Jagannāth Mahāprabhu

CD01: Various Definitions
Kāla means time and the word puruṣa refers to the personification of God. Any personification needs the definition of space that is to be occupied by the body. The body of Kālapuruṣa is called Virāṭ (literally meaning huge) and refers to the entire manifested universe. Thus, Kālapuruṣa refers to the personification of God (Viṣṇu) in the fourth dimension (time) using the three dimensions of space where the body is the entire manifested universe… read on to know about the Loka & Tala in the chart, the Seven Chakra, the Illusion and its effect, sapta-loka in the body. Some charts have been discussed. It is better for you to make and view these charts while listening to the audio.

No files found.


CD02: Charts and Case Studies

No files found.


CD03: CASE Studies: Death Charts

No files found.

श्री अन्नपूर्णास्तोत्रम्‌
śrī annapūrṇāstotram
नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी
निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी।
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ १॥
nityānandakarī varābhayakarī saundaryaratnākarī
nirdhūtākhilaghorapāvanakarī pratyakṣamāheśvarī |
prāleyācalavaṁśapāvanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 1||

नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी
मुक्ताहारविलम्बमान विलसत्‌ वक्षोजकुम्भान्तरी।
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ २॥
nānāratnavicitrabhūṣaṇakarī hemāmbarāḍambarī
muktāhāravilambamāna vilasat vakṣojakumbhāntarī |
kāśmīrāgaruvāsitā rucikarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 2||

योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी
चन्द्रार्कानलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी।
सर्वैश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ३॥
yogānandakarī ripukṣayakarī dharmārthaniṣṭhākarī
candrārkānalabhāsamānalaharī trailokyarakṣākarī |
sarvaiśvaryasamastavāñchitakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 3||

कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी
कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी।
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ४॥
kailāsācalakandarālayakarī gaurī umā śaṅkarī
kaumārī nigamārthagocarakarī oṅkārabījākṣarī |
mokṣadvārakapāṭapāṭanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 4||

दृश्यादृश्य विभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्कुरी।
श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ५॥
dṛśyādṛśya vibhūtivāhanakarī brahmāṇḍabhāṇḍodarī
līlānāṭakasūtrabhedanakarī vijñānadīpāṅkurī |
śrīviśveśamanaḥ prasādanakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 5||

उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माताऽन्नपूर्णेश्वरी
वेणीनीलसमानकुन्तलधरी नित्यान्नदानेश्वरी।
सर्वानन्दकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ६॥
urvī sarvajaneśvarī bhagavatī mātā’nnapūrṇeśvarī
veṇīnīlasamānakuntaladharī nityānnadāneśvarī |
sarvānandakarī sadāśubhakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 6||

आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी
काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्कुरा शर्वरी।
कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ७॥
ādikṣāntasamastavarṇanakarī śambhostribhāvākarī
kāśmīrā trijaleśvarī trilaharī nityāṅkurā śarvarī |
kāmākāṅkṣakarī janodayakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 7||

देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी
वामे स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी।
भक्ताभीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ८॥
devī sarvavicitraratnaracitā dākṣāyaṇī sundarī
vāme svādupayodharā priyakarī saubhāgya māheśvarī |
bhaktābhīṣṭakarī sadāśubhakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 8||

चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी
चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी।
मालापुस्तकपाशसाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ ९॥
candrārkānalakoṭikoṭisadṛśā candrāṁśubimbādharī
candrārkāgnisamānakuṇḍaladharī candrārkavarṇeśvarī |
mālāpustakapāśasāṅkuśadharī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 9||

क्षत्रत्राणकरी महाऽभयकरी माता कृपासागरी
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी।
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णेश्वरी॥ १०॥
kṣatratrāṇakarī mahā’bhayakarī mātā kṛpāsāgarī
sākṣānmokṣakarī sadā śivakarī viśveśvarī śrīdharī |
dakṣākrandakarī nirāmayakarī kāśīpurādhīśvarī
bhikṣāṁ dehi kṛpāvalambanakarī mātā’nnapūrṇeśvarī || 10||

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति॥ ११॥
annapūrṇe sadāpūrṇe śaṅkaraprāṇavallabhe |
jñānavairāgyasiddhyarthaṁ bhikṣāṁ dehi ca pārvati || 11||

माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः।
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌॥ १२॥
mātā me pārvatī devī pitā devo maheśvaraḥ |
bāndhavāḥ śivabhaktāśca svadeśo bhuvanatrayam || 12 ||

॥ इति श्रीशङ्करभगवतः कृतौ अन्नपूर्णास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌॥
|| iti śrīśaṅkarabhagavataḥ kṛtau annapūrṇāstotraṁ sampūrṇam ||

Varuna (Sanskrit वरुण varuṇa) is the god of water and is always worshipped in a kalasha (water vessel) with the jala bija वं (vaṁ).

When the day is divided into two halves (horā) being the daytime and night time, then the two āditya presiding over these halves are Indra (day, Sun, dakṣiṇāyana) and Varuṇa[1] (night, Moon, uttarāyana). These deities are also the guardians of the eastern and western quarters of the universe representing sunrise and sunset which divide the day into horā (half). Varuṇa corresponds to the dark (night) half of the sky and represents the ‘Dark Sun’ (sun in night sky below the horizon) as it travels back from West to East during the night. Hence, Varuṇa is an āditya. He is the lord of the celestial ocean that manifests at night with glowing stars.

Read More

Tirumala Venkateswara Temple, is a famous Hindu temple located in the hill town Tirumala, near Tirupati in the Chittoor district of Andhra Pradesh, India. Tirumala is a hill town in Chittoor district in the state of Andhra Pradesh, India. Tirumala, dedicated to Lord Vishnu, is one of the most popular centers of today’s Hindu/Vedha Religion.

Read More

The Ganesha yantra is drawn based on the teachings of Sri Narada in the ‘Ganesha dvadasanama stotra’. The twelve petal  lotus is symbolic of the heart lotus and the door of this heart lotus is guarded by Ganesha. This is a miraculous yantra and is used for various purposes.

  1. Students aspiring to do well in their examinations and studies should make eight copies of this yantra (jyotish – eight copies for each of the 8 chara karaka) and offer them to eight brahmana (priests/teachers) for three consecutive Thursdays along with 21 yellow laddoo (sweets).
  2. A spiritual aspirant hoping for siddhi of any mantra should visit a temple of the mantra devta (deity associated with the mantra) and offer this yantra to the deity on the days considered auspicious for the purpose.
  3. Spiritual aspirants aiming to achieve perfection in Yoga and shastra should visit a Shiva temple on Monday and offer this yantra at the Shiva Linga.
  4. Spiritual aspirants aiming for moksha (emancipation) shoulod offer this yantra on Thursdays at a Vishnu temple.
  5. Businessmen should offer this yantra on Wednesdays at a temple to Lakshmi or Ganesha for wealth and success in their business enterprise respectively.
Read More

bronze-dancing-ganeshThis is the dancing form of Ganesha and the meditation etc, visualize Ganesha in a rather jovial, compromising mood. Ucchista Ganesha is worshiped to remove domestic disharmony and the relationship with spouse is improved. All sorts of troubles with in-laws etc vanish and the family gets together and lives happily. For the last two decades we have advised the placing of a statue of dancing Ganesha (idol) near the headstand of the bed and the relationship between couples has improved. Marriages which were on the verge of breakdown have smoothed out in a most miraculous manner.

Sit facing east wearing clean clothes with an image or idol of dancing Ganesha in front. Light lamp, incense, offer some sweets and water.

DhyānaSiddhiVāhanaTantraMeanings

Ucchiṣṭa gaṇapati dhyāna (recite once with a flower to offer to Ganesha)

सिन्दूरवर्णसंकाशं योगपट्टसमन्वितं लम्बोदरं महाकायं मुखं करिकरोपमं।
अणिमादिगुणयुक्तं अष्टबाहुं त्रिलोचनं विजयाविद्युतं लिङ्गं मोक्षकामाय पूजयेत्॥
sindūravarṇasaṁkāśaṁ yogapaṭṭasamanvitaṁ lambodaraṁ mahākāyaṁ mukhaṁ karikaropamaṁ|
aṇimādiguṇayuktaṁ aṣṭabāhuṁ trilocanaṁ vijayāvidyutaṁ liṅgaṁ mokṣakāmāya pūjayet||

About Ucchista Ganapati
04ganesha_plays_damaru
Aṣṭa siddhi mantra
Stand up with folded hands – Facing East, recite once

ॐ अं अणिमायै नमः स्वाहा। om aṁ aṇimāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing SE recite once

ॐ प्रं प्राप्त्यै नमः स्वाहा। om praṁ prāptyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing South recite once

ॐ मं महिमायै नमः स्वाहा। om maṁ mahimāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing SW recite once

ॐ इं इशितायै नमः स्वाहा। om iṁ iśitāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing West recite once

ॐ वं वशितायै नमः स्वाहा। om vaṁ vaśitāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing NW recite once

ॐ कं कामवशितायै नमः स्वाहा। om kaṁ kāmavaśitāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing North recite once

ॐ गं गरिमायै नमः स्वाहा। om gaṁ garimāyai namaḥ svāhā|

Turn – Facing NE recite once

ॐ सिं सिद्ध्यै नमः स्वाहा। om siṁ siddhyai namaḥ svāhā|

Alternatively, these mantra are also done on the Ganesha Yantra eight petals starting from the East petal and going in clockwise direction.

वाहन मन्त्र vāhana mantra
ganesa-musaka
This mantra is for the mouse on which Ganesha rides. Saturn represents sin and the mouse represents Lord Yama, the god of death, who drags souls to the netherworld (narka) to be punished for their sins. To overcome sins, Yama was turned into a mouse and had to carry Ganesha around the world. Thereby his sins were dissolved. All human beings suffer due to sins of past karma. To overcome them, they too must become like the mouse and carry Ganesha around the world (temple of Lord Shiva and Shakti i.e. Shiva Linga). Reciting this mantra circumbulate the Shiva Linga, prayer place or temple three times (at least) carrying the idol of Ganesha.

ॐ मं मूषिकायै गणाधिपवाहनाय धर्मराजाय स्वाहा।
om maṁ mūṣikāyai gaṇādhipavāhanāya dharmarājāya svāhā|

Mantra

09vinadhara_ganeshaOne of the following mantra must be chosen for siddhi. Consult an expert astrologer for further guidance in the choice of mantra or simply choose the last mantra and recite it 108 times (or multiples thereof).

navarṇa mantra:

हस्ति-पिशाचि-लिखे स्वाहा। hasti-piśāci-likhe svāhā|

daśākṣarī mantras

ॐ हस्ति-पिशाचि-लिखे स्वाहा। om hasti-piśāci-likhe svāhā|
गं हस्ति-पिशाचि-लिखे स्वाहा। gaṁ hasti-piśāci-likhe svāhā|

dvādaśākṣarī mantra:

ॐ ह्रीं गं हस्ति-पिशाचि-लिखे स्वाहा।
om hrīṁ gaṁ hasti-piśāci-likhe svāhā|

mālā mantra:

ॐ नमः उच्छिष्ट-गणेशाय हस्ति-पिशाचि-लिखे स्वाहा।
om namaḥ ucchiṣṭa-gaṇeśāya hasti-piśāci-likhe svāhā|

Meaning of mantra
Meaning of the mantra is revealed at the time of initiation of the mantra by the appropriate Guru. However, a discussion on this subject had occured and we reproduce relevant extracts of the letters that will bring out the meaning of the mantra.
First try to understand the dual role of Ketu in any chart, especially when Ketu is placed in the 12th house. In simple words, MARRIAGE IS A CURSE. Now, you have already seen how this has befallen your destiny, not once but more than that. So, when you come to me, I have to give results, and in this terrible Kali Yuga, I will not advise you to fall at the feet of your spouse or any other lady, but will teach you to fight strong. There is a nice saying “all’s fair in love and war”, and so, I gave you this mantra for ending war and bringing some peace at home. The house which would seem like a haunted house with the in-laws becoming out-laws needs to be first cleared of all demonesses and evils that possess your spouses, not once but again and again. The present action has shown that Ketu has again proved to be stronger in the 12th and its other role of ‘kulasya unnatim’ or continuity of lineage has been forgotten. Ketu indicates that a mistake shall be made and that is how the upadesa (advise) is lost.
In fact the dhyana for the mantra is far more interesting and has something to do with marriage, sexuality etc. You can read this from mantra-mahodadhih as I am not going to teach you that. Perhaps it is a prayer to the delighted and happy Ganapati who has just got married (to help you also in the same manner)..to write (or rewrite) your destiny with some sweetness and the fragrance of love and affection; perhaps it is also a prayer to drive away the demoness(es) called Pisachi’s which possess a woman in her periods so that you may not have to face their wrath…perhaps. hasti refers to the elephant headed Ganesha.
Pisacha, as used in the Veda refers to a class of demons that cause PASSION and ignis fatuus. They were classified along with the Asuras or those who control the actions AT NIGHT. Pisachi is a kind of SHE-DEVIL that has a great fondness for fighting and picking fights at the slightest pretext. Now, all these hints should tell you what the mantra aims at. All marriages and relationships have quarrels, and they can be quite passionate!
While the word ‘Likhe’ is quite well known to all and sundry as meaning to scratch or write, what is of less knowledge is its meaning of ‘Uniting with a female’ or its meaning of coming together of heavenly bodies. Perhaps it is a mantra to unite an elephant headed person who refuses to budge from his tapasya with a female whose anger and passion are impossible to control. In any case it is an excellent mantra to ensure conjugal bliss.
We have been recommending this mantra along with a dancing Ganesha at the headstand (near bed) for removing all blemishes caused by Ketu in married life.

Beejakshara mantra

Sri Ganapati is the elephant headed son of Sri Shiva, belonging to the divine family that delivers the soul from darkness and sin, the specific function of Sri Ganapati is to teach and drive away ignorance (avidhya). He is represented by Ketu, the significator of emancipation from all kinds of bondage including rebirth.
The Beejakshara of Sri Ganapati is ‘gaM’
Bīja mantra: गं (gaṁ) which is also called the Gītā bīja (for Srimad Bhagavat Gītā) by those learned in mantra śāstra. This is the starter of everything and just like the Bhagavat Gītā, provides the power to assimilate all knowledge.

Read More

Contributed by Sarbani Rath

Ekākṣarādi Mantra

Tārkṣa

सनकाद्या मुनयो हनूमन्तं पप्रच्छुः।
आञ्जनेय महाबल तारकब्रह्मणो रामचन्द्रस्य
मन्त्रग्रामं नो ब्रूहीति।
sanakādyā munayo hanūmantaṁ papracchuḥ |
āñjaneya mahābala tārakabrahmaṇo rāmacandrasya
mantragrāmaṁ no brūhīti |

Translation: The saints headed by Sanaka again asked Hanūman: “Son of Āñjani of greatest strength, please speak the collection of Mantras for Tāraka-Brahmaṇa Rāmachandra.

Read More

Ṛk Veda Maṇḍala 2, Hymn 24, Śloka 1

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस् पत आ नः षृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्॥
gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kaviṁ kavīnāmupamaśravastamam|
jyeṣṭharājaṁ brahmaṇāṁ brahmaṇas pata ā naḥ ṣṛṇvannūtibhiḥ sīda sādanam ||

Try saying each word group 12 times …8 groups
[gaṇānāṁ tvā] [gaṇapatiṁ havāmahe] [kaviṁ kavīnām] [upamaśravastamam|] [jyeṣṭharājaṁ] [brahmaṇāṁ brahmaṇas-pata] [ā naḥ ṣṛṇvannūtibhiḥ] [sīda sādanam] ||
Then recite the full śloka-mantra 108 times. In this say ‘auṁ’ loudly (long) first and then in next breath say full śloka once.
You should be able to sing this in 10-20 days if you try hard. Remember you have to sing to get results

ConsultShortCallDoc

Standard Reading US$ 270
Vedic Reading with Pt. Sanjay Rath. Telephone or Personal meeting. Digital recordings emailed same day.
For Appointment Contact: SanjayRath@gmail.com
Quick Consult 30 Min US$ 180
Vedic Reading with Pt. Sanjay Rath. Telephone or Personal meeting.
For Appointment Contact: SanjayRath@gmail.com

Appointment: WhatsApp | Email
Call only with prior appointment
US:+1 (650) 209 4770
IN:+91 (11) 4504 8762
UK: +44 (20) 7617 7373
AU: +61 (03) 9013 7774
You MUST download, fill and email reading form to VedicReading@SRath.com
PDF is not advisible unless this is for personal meeting
Rich Text Format [rtf] 143.39 Kb
Word – DOC [doc] 98.50 Kb
Word – DOCX [docx] 45.24 Kb
Portable Document PDF [pdf] 89.05 Kb

Guru-Śiṣya

PJC Updates
PJC 2016 Visti Larsen and Sat Siri Khalsa are Mentors of PJC 2016 Batch. More Info
PJC-2A The second year (2A) of PJC 2015 Batch shall open for admissions from Dec 15, 2016 (Mentor: Sarbani Rath). WebAddress
PJC-3 Admission to Parasara Jyotisa Course Year-3 and Jyotisa Pandita Certification are open. Join PJC-3
Sri Sarada Math
ॐ गुरवे नमः
Pravrajika Shraddhaprana
Sarada Math Donate
Guru Dakṣiṇā
Pt.Sanjay Rath belongs to a traditional family of astrologers from Bira Balabhadrapur Sasan village of Puri, Orissa, which trace their lineage back to Shri Achyuta Das (Sri Achyutananda).
Students | Others
India
Sanjay Rath
HDFC Savings A/C No: 00261000249926
Branch: NEW DELHI – ORN MARKET | IFSC CODE: HDFC0000026
13-B Pusa Road, Bazar Marg,Old Rajinder Nagar, New Delhi 110 060

Upcoming Events

  • PJC 2B August 9, 2018 – August 26, 2018 Neelesh inn, Mandir Marg, Bhimtal, Uttarakhand 263136, India
  • Shraddha September 24, 2018 – October 8, 2018
  • PJC-2A Batch-2017 October 11, 2018 – October 28, 2018 Bhairavgarh By Zennia | Luxury Resort In Udaipur, Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road Opposite R.T.O, Bhuwana, Chitrakoot Nagar, Udaipur, Rajasthan 313001, India http://www.bhairavgarh.com/index.html
  • PJC Year-1 October 10, 2019
  • PJC Year-1 October 11, 2019

Subscribe via Email

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join 4,960 other subscribers

Learn from Tradition

Sohamsa offers online courses in jyotish (Vedic Astrology) taught directly by Sanjay Rath as per the tradition, through narrated power points and other audio tools. The courses are at different levels, from the beginners through the intermediate to the advanced and are known as SoHamsa | DBC courses, with individual classrooms and assistant teachers
Certificate Course, Jaimini Scholars
Free Courses

Sagittarius Publications

Sagittarius Publications is the publisher and distributor the popular quaterly magazine the Jyotish Digest, as well as many thorough books on the subject of Vedic Astrology or Jyotish.
Among its popular publications are Collected Papers in Vedic Astrology, Brihat Nakshatra and Maharishi Jaimini Upadesa Sutra by Sanjay Rath and Nakshatra Vibhuti
www.sagittariuspublications.com
+91-11-45641849 9 AM - 5 PM