Śiva Tāṇḍava Stotra of Rāvaṇa. This was the stotra which he recited to obtain the Vaidyanātha Jyotirliñga (a.k.a Baijnāth). Rāvaṇa would have become immortal if that jyotirliñga had reached Śrī Lanka. This is the teaching he gave to attain mokṣa finally at the hands of Lord Rāma. This stotra must be recited in the end of the prayers, meditation or pūjā. Students of the Śiva Purāṇa course (ŚIVA Group of Zoran Radosavljevic, 2010) were taught this stotra recitation by Sarbani Rath.

The detailed translation was given in the old Jyotish Digest. We shall publish it in these pages.

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌॥ १॥
jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale
gale’valambya lambitāṁ bhujaṅgatuṅgamālikām |
ḍamaḍḍamaḍḍamaḍḍamanninādavaḍḍamarvayaṁ
cakāra caṇḍatāṇḍavaṁ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1||

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
-विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि।
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ २॥
jaṭākaṭāhasaṁbhramabhramannilimpanirjharī-
-vilolavīcivallarīvirājamānamūrdhani |
dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvake
kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṁ mama || 2||

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे।
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥ ३॥
dharādharendranaṁdinīvilāsabandhubandhura
sphuraddigantasantatipramodamānamānase |
kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi
kvaciddigambare mano vinodametu vastuni || 3||

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥ ४॥
jaṭābhujaṅgapiṅgalasphuratphaṇāmaṇiprabhā
kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhe |
madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure
mano vinodamadbhutaṁ bibhartu bhūtabhartari || 4||

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः।
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः॥ ५॥
sahasralocanaprabhṛtyaśeṣalekhaśekhara
prasūnadhūlidhoraṇī vidhūsarāṅghripīṭhabhūḥ |
bhujaṅgarājamālayā nibaddhajāṭajūṭaka
śriyai cirāya jāyatāṁ cakorabandhuśekharaḥ || 5||

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
-निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌।
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः ॥ ६॥
lalāṭacatvarajvaladdhanañjayasphuliṅgabhā-
-nipītapañcasāyakaṁ namannilimpanāyakam |
sudhāmayūkhalekhayā virājamānaśekharaṁ
mahākapālisampadeśirojaṭālamastu naḥ  || 6||

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके।
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
-प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम॥। ७॥
karālabhālapaṭṭikādhagaddhagaddhagajjvala-
ddhanañjayāhutīkṛtapracaṇḍapañcasāyake |
dharādharendranandinīkucāgracitrapatraka-
-prakalpanaikaśilpini trilocane ratirmama ||| 7||

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्‌-
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः।
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः॥ ८॥
navīnameghamaṇḍalī niruddhadurdharasphurat-
kuhūniśīthinītamaḥ prabandhabaddhakandharaḥ |
nilimpanirjharīdharastanotu kṛttisindhuraḥ
kalānidhānabandhuraḥ śriyaṁ jagaddhuraṁdharaḥ || 8||

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
-वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌।
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे॥ ९॥
praphullanīlapaṅkajaprapañcakālimaprabhā-
-valambikaṇṭhakandalīruciprabaddhakandharam |
smaracchidaṁ puracchidaṁ bhavacchidaṁ makhacchidaṁ
gajacchidāṁdhakachidaṁ tamaṁtakacchidaṁ bhaje || 9||

अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी
रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम्‌।
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे॥ १०॥
akharva sarvamaṅgalākalākadaṁbamañjarī
rasapravāhamādhurī vijṛṁbhaṇāmadhuvratam |
smarāntakaṁ purāntakaṁ bhavāntakaṁ makhāntakaṁ
gajāntakāndhakāntakaṁ tamantakāntakaṁ bhaje || 10||

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
-द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्‌।
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः॥ ११॥
jayatvadabhravibhramabhramadbhujaṅgamaśvasa-
-dvinirgamatkramasphuratkarālabhālahavyavāṭ |
dhimiddhimiddhimidhvananmṛdaṅgatuṅgamaṅgala
dhvanikramapravartita pracaṇḍatāṇḍavaḥ śivaḥ || 11||

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
-गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः।
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
समप्रवृतिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्॥ १२॥
dṛṣadvicitratalpayorbhujaṅgamauktikasrajor-
-gariṣṭharatnaloṣṭhayoḥ suhṛdvipakṣapakṣayoḥ |
tṛṣṇāravindacakṣuṣoḥ prajāmahīmahendrayoḥ
samapravṛtikaḥ kadā sadāśivaṁ bhajāmyaham || 12||

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्‌।
विलोललोचनो ललामभाललग्नकः
शिवेति मंत्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌॥ १३॥
kadā nilimpanirjharīnikuñjakoṭare vasan
vimuktadurmatiḥ sadā śiraḥ sthamañjaliṁ vahan |
vilolalocano lalāmabhālalagnakaḥ
śiveti maṁtramuccaran kadā sukhī bhavāmyaham || 13||

इदम्‌ हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम्‌।
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम्‌॥ १४॥
idam hi nityamevamuktamuttamottamaṁ stavaṁ
paṭhansmaranbruvannaro viśuddhimetisaṁtatam |
hare gurau subhaktimāśu yāti nānyathā gatiṁ
vimohanaṁ hi dehināṁ suśaṅkarasya ciṁtanam || 14||

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्ष्मीं सदैव  सुमुखिं प्रददाति शंभुः॥ १५॥
pūjāvasānasamaye daśavaktragītaṁ yaḥ
śaṁbhupūjanaparaṁ paṭhati pradoṣe |
tasya sthirāṁ rathagajendraturaṅgayuktāṁ
lakṣmīṁ sadaiva  sumukhiṁ pradadāti śaṁbhuḥ || 15||

॥ इति दसवक्रविरचितं शिवताण्डवस्तोत्रं संपूर्णम्‌॥
|| iti dasavakraviracitaṁ śivatāṇḍavastotraṁ saṁpūrṇam ||

0 comments

You must be logged in to post a comment.

ConsultShortCallDoc

Standard Reading US$ 270
Vedic Reading with Pt. Sanjay Rath. Telephone or Personal meeting. Digital recordings emailed same day.
For Appointment Contact: Appointment@SRath.com
Quick Consult 30 Min US$ 180
Vedic Reading with Pt. Sanjay Rath. Telephone or Personal meeting.
For Appointment Contact: Appointment@SRath.com

Appointment: +91-98104 49850 | Email | Appointments
Call only with prior appointment
US:+1 (650) 209 4770
IN:+91 (11) 4504 8762
UK: +44 (20) 7617 7373
AU: +61 (03) 9013 7774
You MUST download, fill and email reading form to VedicReading@SRath.com
PDF is not advisible unless this is for personal meeting

Rich Text Format [rtf] 143.39 Kb

Word – DOC [doc] 98.50 Kb

Word – DOCX [docx] 45.24 Kb

Portable Document PDF [pdf] 89.05 Kb
Once you have downloaded and completed the Vedic Reading Form, please upload it
DropBox Upload
Reading Form

Guru-Śiṣya

PJC Updates
Sri Sarada Math
Guru Dakṣiṇā

Upcoming Events

 • PJC 2B Batch-2015 August 9, 2018 – August 26, 2018 Neelesh inn, Mandir Marg, Bhimtal, Uttarakhand 263136, India
 • Shraddha September 24, 2018 – October 8, 2018
 • PJC-2A Batch-2017 October 11, 2018 – November 4, 2018
 • Mantra Shastra I December 16, 2018 – December 22, 2018

Subscribe via Email

Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

Join 4,930 other subscribers

Sagittarius Publications

Sagittarius Publications is the publisher and distributor the popular quaterly magazine the Jyotish Digest, as well as many thorough books on the subject of Vedic Astrology or Jyotish.
Among its popular publications are Collected Papers in Vedic Astrology, Brihat Nakshatra and Maharishi Jaimini Upadesa Sutra by Sanjay Rath and Nakshatra Vibhuti
www.sagittariuspublications.com
+91-11-45641849 9 AM - 5 PM

About Rath

 • Solar Eclipse 2014

  Annular Solar Apr-29Fred EspenakSeries: SEsaros148 Unlike the lunar eclipse which has a more spiritual signification as well as personal, the solar eclipse is of much greater importance as this shows the world changing around us. There are FOUR eclipses in 2014 (NASA Eclipse Web). Highlights of the eclipses are – […]

 • Lunar Eclipse of 2014

  There are FOUR eclipses in 2014 (NASA Eclipse Web). Highlights of the eclipses are – The two lunar eclipses precede the two solar eclipses The first pair occurs in April 2014 – lunar eclipse on April 15 and annular solar eclipse on April 29 The second pair occurs in October […]

 • Eclipse Factor

  Annular Solar Eclipse of May 31, 2003 Although the Sun is 400 times larger than the Moon, yet it is also about 400 times as far from the Earth than the Moon. This situation causes the two luminaries (Sun and Moon) to appear as about the same size in the […]

 • Devaguru Bṛhaspati Center

  Devaguru Bṛhaspati Center is a subsidiary of SJC (Śrī Jagannāth Center) with the objective of bringing out the traditional wisdom of the vedic seers which has been passed down through generations of vedic astrologers residing in the coast of Puri at Odissa state. Meanings Bṛhaspati (बृहस्पति) has been extolled in […]

 • Pañca Sakhā

  The five Mahāpuruṣa of Orissa are the initiators of the lineages. Our lineage of Vedic astrology comes from the holy feet of Sri Achyutananda. अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरवे परमात्मने। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय चिद्घनानन्दमूर्तये॥ acyutāya namastubhyaṁ gurave paramātmane | sarvatantrasvatantrāya cidghanānandamūrtaye || Pancha Mahapurusha of Orissa … Pancha means five and sakha means friends […]

Spirituality

 • Bondage Freedom

  Ketu as the mokṣa-karaka is the giver of emancipation of every kind. Most astrologers only look at the spiritual aspect of freedom from rebirth, which truly is the penultimate goal. But there are many types of bondages and one seeks freedom from these or protection from it. Something like jail […]

 • Age of Śaktī

  Moon represents Ambikā who manifests as Durgā and all the śaktī of the various devatā. She is the bindu which gives life to every akṣara. If the akṣara represent the deva having the power to enlighten, their very existence and identity depends on the soma-rasa (milk of kindness) they receive […]

 • Om Hrīm Ritam Mantra

  Om Hrīm Ritam By Swami Vivekananda This is a San­skrit hymn to Sri Rama­kri­shna, com­posed by Swami Vivekananda.

 • Multiple Hanuman Jayanti

  In Sanskrit he is more appropriately called हनुमत् (hanumat) which means “one having mighty jaws” indicating the power to bite and hold on to the task – a symbol of determination. He is vānara (monkey) and one of the most celebrated of a host of divine ape-like beings, created by […]

 • Graha Puraścaraṇa Prayogaḥ

  साधुसंकुलि तन्त्र॥ These prayers are from the sādhusaṁkuli tantra and are titled ग्रहपुरश्चरण प्रयोगः (grahapuraścaraṇa prayogaḥ) Sun ॐ रक्तपद्मासनं देवं चतुर्बाहुसमन्वितम् । क्षत्रियं रक्तवर्नञच गोत्रं काश्यपसम्भवं॥ सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं सर्वसिद्धिदम् । द्विभुजं रक्तपद्मैश्च संयुक्तं प्र्माद्भुतं॥ कलिञगदेशजं देवं मौलिमाणिक्यभूषणम् । त्रिनेत्रं तेजसा पूर्णमुदयाचलसंस्थितं॥ द्वादशाञगुल-विस्तीर्णं प्रबरं घृतकौशिकम् । शिवाधिदैवं पुर्वास्यं ब्रह्मप्रत्यधिदैवतं॥ om raktapadmāsanaṁ […]

Learn Jyotisa

 • Dhana Kāraka Workshop

  Śrī Jagannāth Center announces its first workshop in the study of Dhana Yoga. This workshop shall lay the foundation for the study of wealth and career directions. There are three pivots to the study of life and these are the three charts – lagna, sūrya and chandra chakra. The role played by each of these charts is to be examined in the first day of this two-day workshop. On the second day, we examine the role of Devaguru Bṛhaspati as the kāraka. It is interesting that all three sattva guṇa planets – Sun, Moon and Jupiter play such an important role in life.
  […]

 • NY Workshop on Spiritual Yogas 2017

  Jyotiṣa of the Four Soul Yogas Dates: Weekend 22-23 July, 2017; 9.30am – 6.00pm Venue: The Alchemical Theatre Laboratory, 104 West 14th Street, between 6th & 7th Ave. New York, NY 10011; Bookings: One-Day $108 or Complete Workshop $180 Choose Participation Full Workshop $180.00 USD Saturday Only $108.00 USD Sunday […]

 • SFO Vimśottari Daśā Workshop

  Saturday Schedule AM 9-12: Sanjay Rath Introduction to Vimśottari Daśā; daśā periods; easy calculation; Janma daśā from Moon; four main types of vimśottari daśā – Janma, Utpanna, Kṣema and Ādhana Daśā; Choosing correct vimśottari daśā; although vimśottari daśā is to six levels, only two levels viz. daśā, antara will be […]

 • SAYF 18th Vedic Astrology Conference 2017

  18th Vedic Astrology Conference Exploring the Inner Journey through Yoga and Jyotisha Presented by Sanjay Rath, Sarbani Rath, Komilla Sutton, Andrew Foss PhD, William R. Levacy, PhD, James Kelleher, Keiko Ito, Bill Sinclair, Pandit Samavedula, Swami Sitaramananda Dates: Saturday, July 1 – Wednesday, July 5, 2017 Venue: 14651 Ballantree Ln, […]

 • BAVA 18th International Conference

  Faculty Pdt Sanjay Rath, Sarbani Rath, Pdt Samavedula, Dee Lekha, Keiko Ito, Bulbul Barrett, Vijaya Subramanian, Komilla Sutton, Andrew Foss, Geoffrey Pearce, Gordon Brennan, Barry Rosen. A brief biopic is included below. Venue Workshops on Thursday, Monday and Tuesday The Theosophical Society, 50 Gloucester Place London W1U 8EA. Nearest tube […]

Related Topics

 • Deep Introduction to Nakshatras

  25.08.2017 Interview on KRSchannel of Kapiel Raaj Transcribed by Natalia Fedorova Наталья Федорова Kapiel Raaj: Hello Ladies and Gentlemen, he is back, he was a blockbuster head on KRSchannel so we are bringing the sequel because the blockbuster head movie needs the sequels. Please help me welcome Shri Sanjay Rath […]

 • Bṛhaspati Kavacha Mantra

  In jyotiṣa there is a saying that when Jupiter protects there is none that can destroy. Jupiter brings in the great mantra powers into the fifth bhāva and dharma into the ninth bhāva. He is the ‘jīva graha’ responsible for bringing life into the various bodies. The Brahma Yamala lists […]

 • Sleep Direction

  The direction in which we sleep plays a vital role in automatically charging the body for the next day. Sleep is the natural means to rest and rejuvenate. It heals the mind and the body. In an average we sleep for a third part of our lives and this this […]

 • Oscar Pistorius found guilty of murder

  Related Articles Oscar Pistorius Reeva Steenkamp Murder Justice has its ways and in a case where the world thought that he may not be really guilty, we had actually pronounced him “Guilty of Murder”. On Dec. 3, 2015, a South African appeals court changed Oscar Pistorius’ manslaughter verdict and found […]

 • Thirty-Six Rājayoga Gemstones

  The Agni Purāṇa recommends thirty-six gemstones for activation of rājayoga for the kings. I guess ordinary mortals can also make good use of these recommendations. The Sanskrit recommendation and our translation is given below. वज्रं मरकतं रत्नं पद्मरागं च मोक्तिकम्॥ vajraṁ marakataṁ ratnaṁ padmarāgaṁ ca mouktikam|| (1) Diamond (2) Emerald […]

Learn from Tradition

Sohamsa offers online courses in jyotish (Vedic Astrology) taught directly by Sanjay Rath as per the tradition, through narrated power points and other audio tools. The courses are at different levels, from the beginners through the intermediate to the advanced and are known as SoHamsa | DBC courses, with individual classrooms and assistant teachers
Certificate Course, Jaimini Scholars
Free Courses