Tantrika Navagraha Mantra


Sun | Ruby
ॐ ह्सौः श्रीं आं ग्रहाधिराजाय आदित्याय स्वाहा॥
om hsauḥ śrīṁ āṁ grahādhirājāya ādityāya svāhā ||
Moon | Pearl
ॐ श्रीं क्रीं ह्रां चं चन्द्राय नमः॥
om śrīṁ krīṁ hrāṁ caṁ candrāya namaḥ ||
Mars | Red Coral
ऐं ह्सौः श्रीं द्रां कं ग्रहाधिपतये भौमाय स्वाहा॥
aiṁ hsauḥ śrīṁ drāṁ kaṁ grahādhipataye bhaumāya svāhā ||
Mercury | Emerald
ॐ ह्रां क्रीं टं ग्रहनाथाय बुधाय स्वाहा॥
om hrāṁ krīṁ ṭaṁ grahanāthāya budhāya svāhā ||
Jupiter | Yellow Sapphire or Topaz
ॐ ह्रीं श्रीं ख्रीं ऐं ग्लौं ग्रहाधिपतये बृहस्पतये ब्रीं ठः ऐं ठः श्रीं ठः स्वाहा॥
om hrīṁ śrīṁ khrīṁ aiṁ glauṁ grahādhipataye bṛhaspataye brīṁ ṭhaḥ aiṁ ṭhaḥ śrīṁ ṭhaḥ svāhā ||
Venus | Diamond
ॐ ऐं जं गं ग्रहेश्वराय शुक्राय नमः॥
om aiṁ jaṁ gaṁ graheśvarāya śukrāya namaḥ ||
Saturn | Blue Sapphire
ॐ ह्रीं श्रीं ग्रहचक्रवर्तिने शनैश्चराय क्लीं ऐंसः स्वाहा॥
om hrīṁ śrīṁ grahacakravartine śanaiścarāya klīṁ aiṁsaḥ svāhā ||
Rahu | Hessonite
ॐ क्रीं क्रीं हूं हूं टं टङ्कधारिणे राहवे रं ह्रीं श्रीं भैं स्वाहा॥
om krīṁ krīṁ hūṁ hūṁ ṭaṁ ṭaṅkadhāriṇe rāhave raṁ hrīṁ śrīṁ bhaiṁ svāhā ||
Ketu | Cats Eye
ॐ ह्रीं क्रूं क्रूररूपिणे केतवे ऐं सौः स्वाहा॥
om hrīṁ krūṁ krūrarūpiṇe ketave aiṁ sauḥ svāhā||

1 thought on “Tantrika Navagraha Mantra

  1. Respected Guru ji,
    kindly guide if these mantras are for sanctifying gems only or they may also be used for praying to graha for shanti purpose?

    with regards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *